2023-10-30 08:20Nyheter

Kommuner med skredrisk på studiebesök i Lilla Edet

Bild över Göta älv. Längs med Göta älv är risken för skred stor. I Lilla Edet utreds ett 30-tal områden, med syfte att förhindra skred och att göra dem tryggare. Foto: SGI

I Lilla Edet pågår ett omfattande arbete för att minska risken för ras och skred. I september visades det skredsäkrande arbetet för andra intressenter längs älven. Syftet var att besökarna skulle få en inblick i hur arbetet kan gå till.

Längs med Göta älv stöttar SGI sex kommuner där risken för ras och skred är hög. SGI har under flera år samarbetat med Lilla Edet för att minska risken för skred. Därför var det dit man åkte när kommuner och intressenter längs älven hade sitt senaste samverkansmöte inom Delegationen för Göta älv.Studiebesök i Lilla Edet

– I Lilla Edet har vi nu kommit dit att arbetet med den första skredsäkrande åtgärden är igång. Därför var det intressant att låta andra kommuner och myndigheter längs älven få ta en titt på avschaktningen i Smörkullen i Lilla Edets tätort, säger Per Bolin, vid Statens geotekniska institut, SGI.

Avschaktning innebär i det här fallet att man gräver bort jord högst upp på en slänt. Då sänks markytan och slänten blir lägre. Åtgärden är den första av flera i Lilla Edets kommun, där ett 30-tal områden utreds för tillfället.

De 15 besökarna tog även en titt på Lilla Edets sluss som står inför en ombyggnad, och där det krävs att man tänker ur ett ras- och skredperspektiv. Besökarna studerade även området Edet där en åtgärd planeras.Per Bolin

– Avschaktningen är liten, men den minskar risken för skred i ett mycket stort område i Lilla Edets samhälle, säger Per Bolin.

Samarbete för att minska risken för ras och skred

I de andra fem kommunerna längs älven pågår även där ett skredsäkrande arbete. Vissa av frågorna kommunerna står inför kan man ta upp i Delegationen för Göta älv, som träffas varje kvartal. I delegationen sitter också representanter från myndigheter, som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Trafikverket samt Sjöfartsverket, och företag, som Vattenfall vattenkraft, som har verksamhet längs Göta älv.

– Samarbetet är viktigt för att kunna dela erfarenheter och information med varandra. Kommunerna står på många sätt inför samma frågeställningar, säger Per Bolin.Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya