2021-11-23 14:10Nyheter

Klimatförändringar ökar risken för ras och erosion i skogsområden

Bilden visar träd som rasat ner i NorsälvenFoto: SGI/Linda Blied

Ett förändrat klimat ökar riskerna för ras och erosion i skogen i samband med skogsbruk. Det i sin tur kan leda till skador på bostäder och infrastruktur och störningar i elförsörjningen. Det visar en ny rapport från Skogsstyrelsen som SGI varit med och tagit fram.

När känsliga skogsmarker avverkas innebär det risker som kan leda till ras. Förutom risken att människor kan påverkas, kan jordmassor även rasa ned på vägar och järnvägar samt skada vattentäkter, bostäder, elledningar och fiberkablar. Riskerna ökar i och med ett förändrat klimat.

När temperaturen ökar blir det mindre tjäle, vilket gör marken blötare och leder till ökad risk för ras och erosioner. Rapporten pekar ut branta och instabila områden i älvdalar som riskområden, där nästan alla åtgärder inom skogsbruket har en inverkan på risken för erosion, ras och lokal översvämning. Totalt handlar det om en halv miljon hektar mark.

Åtgärder behövs för att minska riskerna

För att minska riskerna föreslår rapporten bland annat de här åtgärderna:

  • Kunskapsuppbyggnad inom skogsbruket och på övergripande samhällsnivå.
  • Förbättrad tillämpning av skogsvårdslagens hänsynsparagraf och miljöbalken.
  • Bättre samverkan mellan berörda myndigheter.
  •  Klargörande av ansvarsfördelningen mellan den enskilde och det offentliga.
  • Översyn av skogsvårdslagen och miljöbalken utifrån behov av klimatanpassning.

Rapporten har tagits fram som en del i samhällets arbete med klimatanpassning och utgör ett underlag till regeringen via det nationella expertrådet för klimatanpassning.

Läs mer hos Skogsstyrelsen.


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.