2023-03-09 11:59Nyheter

Klimatförändring kräver nya arbetssätt kring förorenade områden

Varningsskylt i skogenI Sverige finns cirka 80 000 förorenade områden. Foto: SGI

I en ny rapport presenterar SGI hur arbetet med Sveriges många förorenade områden kan anpassas till ett förändrat klimat. Rapporten tar sin utgångspunkt i USA som under 20 år präglats av extremväder med stormar, översvämningar och bränder.

– I USA har man redan tvingats anpassa sitt arbete med förorenade områden till ett förändrat klimat. I Sverige finns så vitt jag sett inga vägledningar för detta. Rapporten ger exempel på amerikanska vägledningar, råd och checklistor som även skulle kunna användas i Sverige, säger Helena Branzén, miljöingenjör på Statens geotekniska institut (SGI).

I Sverige finns cirka 80 000 förorenade områden. Dessa har främst uppkommit på grund av att det legat industrier på platsen, som kemtvättar, bensinstationer eller brandövningsplatser. De förorenade områdena bidrar redan idag med utsläpp som påverkar Helena Branzénbåde människa och miljö. Jordskred, ras och stormar i klimatförändringens spår skulle kunna leda till att föroreningar sprids ytterligare. Sedan slutet av 1990-talet arbetar man med att bedöma exempelvis vilka förorenade platser som behöver sanering, eller så kallad efterbehandling. Men med ett förändrat klimat behövs ett förändrat arbete.

SGI:s rapport tar bland annat upp de kriterier som utvärderas inför en saneringsåtgärd i USA och där klimatförändring fått en framträdande roll. Den amerikanska modellen som visas i rapporten kan tillämpas på förorenade platser som inte utretts tidigare eller på platser som har sanerats, men behöver följas upp.

Saneringsprojekt som pågår under lång tid har visat sig särskilt utsatta för klimatförändring. Går det lång tid innan ett saneringsprojekt är klart kan utrustning, elektronik och pumpar, skadas till följd av översvämning eller genom kraftig vind. Markens förutsättningar kan också förändras med klimatet, och saneringsmodeller passar olika bra beroende på hur omfattande klimatpåverkan som förväntas i landet.

Det finns ännu inte tillräckligt med forskning om vilken påverkan klimatet kommer att få på förorenade områden i Sverige och dess åtgärder. I USA har man levt med följderna av ett förändrat klimat i över 20 år och därför hunnit skaffa sig kunskap och erfarenhet.

– Rapporten lyfter var och i vilka faser av ett efterbehandlingsprojekt som klimathänsyn bör tas. Detta kan komma till nytta i det svenska arbetet med förorenade områden, säger Helena Branzén.

Till rapporten hör ett faktablad med de viktigaste punkterna från studien.

Rapporten:
Branzén, H. 2022, Efterbehandling och klimatförändring, Översiktlig litteraturgenomgång – Utblick USA, Statens Geotekniska Institut, Linköping, 2023-02-24. Länk till rapporten: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:swedgeo:diva-1005

Kontakt: 
Helena Branzén, miljöingenjör, Statens geotekniska institut. 040 - 35 67 72, helena.branzen@sgi.se Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya