2023-03-20 15:20Nyheter

Klimatanpassning minskar riskerna för ras, skred och stranderosion

Bilden visar SGI:s  generaldirektör Johan AnderbergJohan Anderberg, generaldirektör Statens geotekniska institut

Den 20 mars presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin sammanfattande syntesrapport i den sjätte granskningscykeln. Experternas budskap är tydligt – vi behöver anpassa samhället till ett förändrat klimat och vi behöver göra det nu. Statens geotekniska institut (SGI) arbetar tillsammans med myndigheter och kommuner för ett säkert markbyggande och minskade risker för ras, skred och erosion i ett förändrat klimat, skriver Johan Anderberg.

 IPCC:s rapporter visar att extrema väderhändelser som värmeböljor, stormar och översvämningar blivit allt vanligare. SGI har tidigare tillsammans med MSB pekat ut tio nationella riskområden för skred, ras, erosion och översvämningar i ett förändrat klimat. En fördjupad analys SGI låtit göra visar att omkring sex gånger fler ras och skred är att vänta om inte åtgärder vidtas. Genom en långsiktigt hållbar fysisk planering med konkreta åtgärder för klimatanpassning minskar vi sårbarheten och bygger ett mer motståndskraftigt samhälle.

I SGI:s uppdrag ingår att ge stöd till kommuner och länsstyrelser i den fysiska planeringen vad gäller geotekniska säkerhetsfrågor. Vi tar fram vägledningar, planeringsunderlag och karttjänster, bedriver forskning och metodutveckling och stöttar regionala samverkansprojekt för anpassningen av samhället till ett förändrat klimat. Vi fördelar också statsbidrag till kommunerna längs Göta älv för klimatanpassningsåtgärder i ett av Sveriges mest skredkänsliga områden. Bidraget kompletterar på ett bra sätt MSB:s kommunbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor och myndigheterna har ett nära samarbete i hanteringen av de olika stöden.

Ras, skred, erosion och översvämning känner inga administrativa eller geografiska gränser. Arbetet med klimatanpassning kräver därför en väl fungerande regional samverkan. Här finns flera goda exempel. I Göta älvdalen samordnas insatserna för skredsäkring av en delegation för Göta älv som sprider information och kunskap om klimatanpassningsarbetet och är rådgivande till SGI vid fördelningen av statsbidrag. Genom initiativet regional kustsamverkan Skåne/Halland hanterar kommuner, regioner och myndigheter tillsammans problematiken med översvämning och stranderosion längs kusterna i sydvästra Sverige.

Ett stort ansvar vilar på den enskilde fastighetsägaren att skydda sig mot effekterna av klimatförändringen, till exempel att förhindra ras och skred på sin fastighet. Kommunerna har här en central roll som ansvariga för den fysiska planeringen på lokal nivå. På den nationella och regionala nivån är ansvaret fördelat på flera myndigheter. Samverkan krävs för att dra åt samma håll och hantera målkonflikter som kan uppkomma. Ett bra exempel på samverkan till stöd för kommunerna är Boverkets uppdrag att tillsammans med SGI, SMHI, MSB och länsstyrelserna samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.  

Vi myndigheter ska se till hela samhällets behov, men vi behöver också prioritera våra insatser till de områden och åtgärder där vi får bäst effekt. Detta förutsätter en nära dialog med den regionala nivån och särskilt kommunerna om behov och förutsättningar. Tillsammans kan vi möta utmaningarna och göra skillnad, men det kräver kontinuitet och långsiktighet.

Johan Anderberg
Generaldirektör Statens geotekniska institut

FN:s klimatpanel IPCC rapport om klimatförändringen (Synthesis report of the IPCC sixth assessment report AR6, mars 2023

Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability

Rapport: Sveriges största riskområden för ras, skred, erosion och översvämning

 
För frågor om SGI:s klimatanpassningsarbete kontakta:

HannaSofie Pedersen, chef strategisk klimatanpassning,  hannasofie.pedersen@sgi.se, 031-778 65 64

David Bendz, forskningschef, david.bendz@sgi.se, 040-356 77 76Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Susanne Karlsson
Kommunikationschef
Susanne Karlsson