2024-03-14 07:05Nyheter

Kan förorenade områden provtas bättre?

Provtagning

Vid alla förorenade områden på land tas prover, bland annat för att bedöma risker för människa och miljö. Men hur provtagningarna planeras, utförs och kontrolleras varierar mellan olika projekt. I en ny rapport presenterar SGI ett angreppssätt som leder till provtagningar av högre kvalitet och bättre kontroll av dem.

I Sverige finns nära 80 000 förorenade områden. Men kunskapen behöver bli bättre om hur dessa områden ska provtas på ett korrekt och representativt sätt. Vid provtagning tas ofta jordprover i punkter med borrbandvagn. Enligt provtagningsteorin för partikulära material är det bättre att ta jordprover som representerar stora volymer. SGI:s nya rapport beskriver bland annat provtagning som syftar till att karakterisera sådana större jordvolymer, så att beskrivande statistik kan beräknas och osäkerheter kvantifieras.

Porträttbild Pär-Erik Back, SGI

– I rapporten förklarar vi grunderna i provtagningsteorin, för att den ska bli mer känd och komma till användning i de projekt man arbetar med. Vi beskriver också hur replikatprover bör tas i fält, med utgångspunkt i teorin, säger Pär-Erik Back, forskare i teknisk geologi vid Statens geotekniska institut, SGI.

Teorin om provtagning av partikulära material utvecklades inom mineralindustrin för flera decennier sedan, ungefär samtidigt som efterbehandlingsarbetet tog sina första steg i Sverige. I början av 2000-talet tillämpades teorin i några svenska forskningsprojekt, men det var först under 2010-talet som branschen i stort började få kännedom om teorin.

Genom att presentera grunderna för provtagningsteorin på svenska hoppas Pär-Erik Back att kunskapen om metoden ska sprida sig i Sverige.

– Ökad kunskap om provtagningens grunder och rätt kontrollprover bör leda till säkrare dataunderlag. Vår förhoppning är att denna rapport ska bidra till bättre riskbedömningar och mer underbyggda beslut om åtgärder, säger Pär-Erik Back.

Rapporten riktar sig till personer som planerar provtagningar av förorenad jord, granskar provtagningsplaner och genomförda provtagningar eller har ett särskilt intresse för prov-tagningsfrågor.

Rapporten har tagits fram i samarbete mellan SGI, Chalmers tekniska högskola och Trafikverket.

Kontakt:
Pär-Erik Back, forskare i teknisk geologi vid Statens geotekniska institut, SGI.
Telefon: 08–57845506. par-erik.back@sgi.se

Rapporten:
Back P.E., Norrman J., Ladekrans T. & von Heijne P., 2024. Fältreplikat och provtagingsteori, Representativ provtagning av förorenad jord, dnr 1.1-2202-0185. Statens geotekniska institut, SGI, Linköping.
Länk till rapporten: https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:swedgeo:diva-1028  Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya