2021-09-29 09:24Nyheter

Invallning vid Göta älv skyddar mot översvämning och skred

Bilden visar nybyggda strandpromenad vid Göta älvFoto: Ytterbygg

Nu är det första projektet som fått bidrag från SGI för att minska risken för skred i Göta älvdalen klart. Invallningen i Backa Bergö skyddar både mot översvämning och skred och har utförts i samarbete mellan fastighetsägare, SGI och Göteborgs stad.

Projektet med invallningen i Backa Bergö har delvis finansierats genom bidrag från SGI till Göteborgs stad på 6 miljoner kronor. Fastighetsägaren Ytterbygg har tillsammans med grannar och andra fastighetsägare i en gemensamhetsanläggning i Backa klimatsäkrat 15 verksamhetsfastigheter. Leran i marken har också förstärkts med kalkcementpelare för att förhindra skred ras.

— Det är glädjande att vi nu ser konkreta åtgärder för att säkra upp att vattenförsörjning, bebyggelse, miljö och infrastruktur längs med Göta älv inte påverkas av ras och skred. Det här är ett positivt exempel på samverkan där flera aktörer gått samman för gemensam samhällsnytta och anpassning till ett förändrat klimat, säger Johan Anderberg, generaldirektör på SGI.

Göta Älvdalen är det mest skredkänsliga området i Sverige. Flera platser längs med älven kommer att behöva skyddas mot risker för översvämning och skred i framtiden.

 


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.