2023-01-25 11:58Nyheter

Gör plats för vattnet!

Scandinav/NicklasBlom
Scandinav/NicklasBlom

Havsnivån stiger och häftiga regn kan orsaka översvämningar längs vattendrag och på lågt belägna platser. I en artikel i tidningen Stadsbyggnad skriver vi om att vi måste planera samhällsutvecklingen för att ge plats för vattnet för att det ska bli tryggt att bo och färdas även för kommande generationer. Med en flexibel användning av marken så kan ändamål ändras eller flyttas över tid, i takt med att vattnet tar plats.

Här kan du läsa hela artikeln. 

Artikeln är en del i forskningsprojektet COALA (Coastal adaptation through flexible land-use) där vi utforska hur flexibel planering, flexibel markanvändning och flexibla funktioner i områden med ökad risk för översvämning kan vara en möjlig strategi för långsiktig anpassning av kustområden till stigande hav och erosion. Läs mer om projektet här. 

För mer information kontakta:

Gunnel Göransson, forskare, tel 031-778 65 67,  gunnel.goransson@sgi.se


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.