2022-10-21 08:29Nyheter

Forskningsutbyte mellan SGI och franska BRGM

I september tecknade SGI avtal med franska BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), Frankrikes geologiska undersökning. BRGM är en stor europeisk forskningsaktör som bedriver forskning inom geovetenskap. Avtalet är ett led i att stärka vår forskning genom internationell samverkan. 

BRGM är en stor europeisk forskningsaktör och har en bred verksamhet som omfattar bland annat Geologisk undersökning, grundvatten, förorenad mark, sediment, naturolyckor, kusterosion/översvämningsrisker, geodata, geoenergi, mineralresurser och cirkulär ekonomi. BRGM har över 1000 anställda och har ett stort internationellt engagemang.

Samverkan kommer att inledas genom ett nästan tvåårigt forskarutbyte där SGI-forskaren Charlotta Tiberg stationeras på BRGM i Frankrike. 

Varför är ett sådant här utbyte viktigt?
- Utbytet är ett sätt att få tillgång till ny kunskap, kompletterande  kompetenser och forskningsinfrastruktur genom att knyta  kontakter med en annan europeisk myndighet och deras forskare.  Det bästa sättet att lära av varandra och lära känna varandra är att arbeta tillsammans. Tanken är att vi ska arbeta i varandras projekt och skriva gemensamma forskningsansökningar, säger Charlotta Tiberg. 

Vad ser du mest fram emot?
- Jag ser fram emot att få nya perspektiv och lära mig en massa, både i arbetet och på fritiden.

Är det något du tror kan bli utmanande?
- Absolut, bara att förstå och hitta en plats i en ny, mycket större, organisation på ett nytt språk kommer nog att ta en del kraft.

Vad är skillnaderna när man jobbar med markmiljö i Frankrike mot Sverige?
- Det intressanta är att vi på många sätt står inför liknande utmaningar men förmodligen angriper dem delvis på olika sätt. Det finns stora möjligheter att lära av varandra, inte bara när det gäller markmiljö utan även kopplat till andra delar av SGI:s verksamhet. Ett område jag kommer att jobba inom där BRGM har mer erfarenhet än SGI är återanvändning av sediment och uppgrävd jord. Man undersöker bland annat hur kemin i sediment som deponerats på land utvecklas med tiden och hur man kan skapa väl fungerande jordar genom att blanda in lera och kompost i ”jordavfall” från exploateringsprojekt.

 

Charlotta Tiberg, forskare miljökemi på SGI.

Charlotta Tiberg, forskare miljökemi på SGI.

 

 


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya
Mirja Kalms
Kommunikatör
Mirja Kalms