2024-04-25 11:17Nyheter

Forskningsprojekt ska göra plats för vattnet

ÖversvämningFör att förebygga översvämningar ska SGI ta fram exempel på hur vattnet kan få ta plats på ett bättre sätt. Forskningsprojektet leds av VTI. Foto: Shutterstock.

Vart ska vattnet ta vägen vid skyfall och annat extremväder? Och hur ska samhället på bästa sätt skapa utrymme för vattnet och undvika allvarliga översvämningar? Det är två huvudfrågor i projektet room4water där VTI samarbetar med SGI, SLU och Karlstads universitet.

Medan traditionell klimatanpassning till stor del handlar om att stänga in och stänga ute oönskade vattenmassor, vänder room4water på uppgiften. Kanske är det mer effektivt att skapa utrymme för de stora vattenmängderna?

I projektet granskas Nissans lopp från källan vid Taberg utanför Jönköping till utloppet i Halmstad och Laholmsbukten. Längs sträckan, som flera gånger drabbats av översvämningar, finns fem kommuner, två regioner och två länsstyrelser.

– En viktig uppgift är att underlätta myndigheternas samarbete. Åtgärder på en plats får konsekvenser på andra. Här ska vi försöka hitta forum för effektiva helhetslösningar, säger projektledaren Gunnel Göransson på VTI.

I projektet ska fysisk planering, riskhantering och klimatanpassning länkas samman i samarbeten över sektorer och geografiska gränser. Det handlar om att granska fysiska åtgärder för att skapa plats för vatten, men också om hur myndigheternas styrning kan förändras och förbättras. Och, inte minst, hur samhälle och medborgare påverkas.

Exempel på naturvårdande insatser kan vara att återskapa våtmarker eller att tillfälligt tillåta översvämningar på vissa utvalda platser för att förhindra översvämningar i andra mer känsliga områden. Vattendrag som rätats ut av människan kan också återfå sitt naturliga, krokiga lopp. Och, den mest drastiska lösningen, hus, vägar och andra byggnader kan flyttas bort från vattnet.

När det gäller ansvaret för olika delar leder VTI projektet och kommer bland annat att arbeta med att möjliggöra samarbeten över administrativa och geografiska gränser för att skapa rum för vatten. SGI, Statens geotekniska institut, ansvarar för ett arbetspaket om möjliga förändringar i landskapet.

– Vi ska ta fram ett kartunderlag som visar hur Nissan och landskapet runtomkring har förändrats, och hur det kan bli i framtiden. För att förebygga och hantera översvämningar ska vi också ta fram exempel på strategier för hur vattnet kan få ta plats på ett bättre sätt, säger Marianne Karlsson, klimatanpassningsstrateg vid SGI.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, kommer framför allt att arbeta med värdering av ekosystemtjänster. Kau, Karlstads universitet, kommer att studera människors attityder och preferenser.

Room4water finansieras med sex miljoner kronor av Formas. Det drivs i samarbete med länsstyrelserna i Jönköpings och Hallands län med en projekttid på tre år.

Texten är ett samarbete med VTI.Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya