2023-12-05 10:16Nyheter

Forskning om klimatsmarta geokonstruktioner får finansiering

Personer som arbetar med att lägga cement vid ett bygge. Ett forskningsprojekt ska undersöka om bättre planering kan bidra till att minska geokonstruktioners klimatpåverkan vid byggen.

Ett forskningsprojekt vid Statens geotekniska institut får cirka tre miljoner kronor från forskningsfinansiären Formas. Projektet handlar om huruvida kommuner genom bättre planering kan bidra till att minska geokonstruktioners klimatpåverkan vid byggen.

Vid byggen är så kallade geokonstruktioner nödvändiga i samband med grundläggning, jordförstärkning, schakt och fyllning. Men geokonstruktioner kräver ofta en stor mängd cement och stål som tillsammans med transporter kan ge en negativ klimatpåverkan.

–  För att uppnå ett klimatsmart byggande är det viktigt att se över klimatpåverkan från geokonstruktioner och identifiera betydande klimatpåverkande faktorer. Det behövs mer kunskap  och tanken är att vårt projekt ska bidra till det, säger Xingqiang Song, livscykelanalytiker på Statens geotekniska institut, SGI. Xingqiang Song vid Statens geotekniska institut, SGI

Eftersom planering av byggen mestadels sker i kommunerna kommer projektet att fokusera på kommuners planering av den byggda fysiska miljön.

– Det övergripande målet är att undersöka vilka möjligheter och hinder det finns att minska klimatpåverkan från geokonstruktioner genom den kommunala fysiska planeringsprocessen. Det handlar om att förstå förutsättningarna för att redan i planprocessen tänka på lokalisering och last av byggnader säger Xingqiang Song.

Forskningsprojektet, som är tvärvetenskapligt, kommer att bedrivas i samarbete mellan Statens geotekniska institut (SGI), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Linköpings universitet (LiU) och Göteborgs kommun. Från SGI kommer Christel Carlsson, Lisa van Well, Jim Hedfors, Christoffer With och Xingqiang Song att medverka.

I år delade Formas ut 630 miljoner kronor till forskning som ska bidra till att nå en hållbar utveckling. Totalt gick 1259 ansökningar vidare till bedömning och av dessa beviljades 189 projekt finansiering.

Projektet:
Titel: Från undermark och upp - Strategisk planering för klimatsmarta geokonstruktioner (PlanGeoSmart).
Tilldelas: 2 999 452 kronor

Kontakt:
Xingqiang Song, livscykelanalytiker på SGI, 013-201807, xingqiang.song@sgi.se

 Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya