2023-02-21 07:39Nyheter

Forskning om föroreningar i gruvstaden Falun

I Falun finns restriktioner för exempelvis odling. Foto: Emil Fagander, JohnérsI Falun finns restriktioner för exempelvis odling. Foto: Emil Fagander, Johnérs

Inom kort inleds fördjupade undersökningar av förorenade markområden i Falun. Efter nästan 1000 år av gruvdrift finns förhöjda halter av metaller i marken. Resultatet ska bland annat användas för bedömning av hälsorisker och en översyn av lokala rekommendationer bland annat vid nybyggnation. SGI:s del i projektet är att undersöka föroreningars väg genom kroppen samt att utvärdera en ny mindre kostsam metod för detta.

På grund av mångårig gruvdrift i Falun finns lokala rekommendationer vid exempelvis svamp- och bärplockning, nybyggnationer och odling i områden med höga halter av metaller. Men dessa baseras på undersökningar som gjordes i slutet av 90-talet. Inom kort inleds fördjupade undersökningar av de förorenade markområdena.

Statens Geotekniska Institut (SGI) kommer att analysera och testa jord från olika platser i Falun. I SGI:s laboratorium i Linköping ska man undersöka förorenade jordpartiklars väg genom kroppen, i så kallade orala biotillgänglighetstester.

Yvonne Ohlsson, forskningssamordnare på Statens geotekniska instititut, SGI.– Vi kommer att efterlikna den process som sker  när man får jord i munnen och undersöka hur metaller frigörs i matsmältningssystemet och tas upp av kroppen, säger Yvonne Ohlsson, forskningssamordnare vid SGI.

Dessutom kommer SGI att utvärdera en förenklad, mindre kostsam, metod för samma test. Denna har ännu ännu inte testats i Sverige. 

– I Falun kommer prover att tas från olika miljöer och lokala marktyper. Det hoppas vi kunna ge oss information om just Faluns markföroreningar, men också mer allmän kunskap om hur biotillgänglighetstester kan användas vid riskbedömningar på andra ställen, säger Yvonne Ohlsson.

Projektet ”Fördjupade undersökningar av förorenade områden, biotillgänglighet och exponering av metaller i befolkning ” ska bedrivas under 2023 och finansieras med 4,3 miljoner kronor av Naturvårdsverket. Projektet leds av Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset och genomförs i samarbete med Statens Geotekniska Institut, Falu kommun och Region Dalarna.

– För SGI är detta ett intressant nytt projekt. Det är dessutom positivt att få arbeta tillsammans med arbets- och miljömedicinsk kompetens, som kompletterar vår egen miljögeotekniska inriktning, säger Yvonne Ohlsson.

Kontaktperson:
Yvonne Ohlsson, forskningssamordnare, Statens geotekniska institut. Kan svara på frågor om SGI:s del av studien. Telefon: 0709-73 01 66, yvonne.ohlsson@sgi.se  

Fotot på Yvonne Ohlsson är taget av  Stephanie Wiegner.Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya