2022-12-22 11:29Nyheter

Förbättrade klimatberäkningar kan bidra till hållbara åtgärder mot jordskred

En brant lutning ner mot Göta älv. Ökad nederbörd och större flöden i älvar gör att vissa områden kan bli mer känsliga för skred.

I områden där det finns risk för jordskred behöver man ibland vidta stabilitetshöjande åtgärder. Men åtgärderna i sig kan påverka klimatet och miljön. För att öka medvetenheten om åtgärdernas miljö- och klimatpåverkan ger SGI nu ut rekommendationer. De beskriver vad man bör ta hänsyn till i redovisningen av klimatpåverkansberäkningar för stabilitetshöjande åtgärder.

Risken för jordskred och ras kan öka i och med klimatförändringarna. Ökad nederbörd och större flöden i älvar gör att vissa områden blir mer känsliga för skred, vilket kräver åtgärder.

– Syftet med vår vägledning är att visa hur man på ett mer transparent sätt kan redovisa resultat av klimatpåverkansberäkningar för stabilitetshöjande åtgärder. På så sätt blir det lättare att kommunicera och jämföra påverkan från olika åtgärder. Poängen är också att klimatpåverkan tas med i ett projekts alla skeden och ”från vaggan till graven”, säger Xingqiang Song, livscykelanalytiker vid Statens geotekniska institut, SGI.

Xingqiang Song menar att hållbarhetstänket inom bygg- och anläggningsbranschen har ökat de senaste åren, men att det har saknats gemensamma rekommendationer att utgå från. Här bidrar den nya vägledningen, med generella och standardbaserade rekommendationer för resultatredovisning av klimatpåverkansberäkningar. Vägledningen kan även utgöra en grund vid upprättande och kvalitetsgranskning av klimatberäkningar, oavsett vilket beräkningsverktyg som används.

– Vägledningen ska förhoppningsvis bidra till att kvaliteten i klimatberäkningar förbättras och visa hur man kommit fram till resultatet. Sist men inte minst, underlättas kommunikationen mellan olika aktörer om man redovisar klimatpåverkansberäkningar på liknande sätt, säger Xingqiang Song.

Medförfattare till vägledningen är Ramona Kiilsgaard, Karin Odén, Helene Kennedy och Per Bolin.

Vägledningen:
SGI 2022, Klimatpåverkansberäkningar för stabilitetshöjande åtgärder: Utgåva 1 - Rekommendationer för kvalitetssäkring och resultatredovisning. SGI Vägledning 9, Statens geotekniska institut, SGI, Linköping.

Länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:swedgeo:diva-1001Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya