2021-08-18 07:50Nyheter

Finns det gifter i jorden som vi missar  i våra vanliga undersökningar?

BIlden visar ett antal skrotbilarFoto: Scandinav/Amanda Sveed

I en artikel från SGI:s forskningsprojekt Applicera och Fönsterfabriken beskrivs att det troligen finns anledning att börja analysera fler polycykliska aromatiska ämnen (PAC) än bara de 16 polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som i dag vanligtvis analyseras i jakten på förorenad mark.

Detta för att ge en mer rättvisande bild av ett områdes samlade föroreningar och kunna göra säkrare riskbedömningar och välja lämpliga åtgärdstekniker.

Kartlagt PAC
I studien har Örebro universitet i samarbete med SGI och Sveriges lantbruksuniversitet, kartlagt PAC i fem jordprover från ett industriområde i Sundsvall, förorenat av träkolsproduktion och sågverksindustri i mer än 150 år. Även ett närliggande aluminiumsmältverk är en möjlig källa till PAC-förekomsten i jorden.

I fokus för studien var att undersöka vilka andra PAC än de 16 som fanns i jorden och att bedöma vilka av dessa som bör prioriteras i framtida screeninganalyser av liknande förorenade områden.

Nittio ämnen

Studien pekar på att det kan vara nödvändigt att analysera hela 90 PAC-ämnen i framtiden för att med stor säkerhet kunna bedöma ett områdes samlade föreningar och få en gedigen grund för riskbedömningarna, eller införa en bred användning av biotester.

Oavsett vilket krävs mer forskning, vilket kommer att bli verklighet i form av bland annat ett doktorandprojekt tillsammans med Örebro universitet kallat ”Identifiera-PAC”.

Mera information: Anja Enell 

Läs hela artikeln, som har publicerats i Environmental Pollution: 

 


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.