2022-06-01 13:15Nyheter

Film ska inspirera i klimatarbete

En ny film visar hur organisationer kan arbeta med klimat- och sårbarhetsanalyser. Filmen ska ge stöd och inspiration och visar hur man kan gå tillväga i exempelvis en kommun. SGI har deltagit i framtagandet av filmen.

Klimatet är under förändring och kommer att fortsätta ändras. Därför behöver samhället anpassas till de nya förutsättningarna. Genom klimat- och sårbarhetsanalyser kan risker och möjligheter, som orsakats av klimatförändringarna, systematiskt identifieras.

Filmen som nu tagits fram ska ge stöd och inspiration till de som arbetar med klimat- och sårbarhetsanalyser. Filmen utgår ifrån sju områden i den nationella strategin för klimatanpassning, som regeringen bedömer vara särskilt prioriterade i Sverige. Ett av områdena är ”Ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag" och i filmen berättar medarbetare på SGI om hur man, tillsammans med MSB, kartlagt områden som är särskilt känsliga för ras, skred, erosion och översvämningar.

  Länk till filmen.

 

 

 

 

Filmen är framtagen av Myndighetsnätverket för klimatanpassning där SGI ingår. Arbetet med filmen har letts av SMHI.Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya