2021-01-27 13:27Nyheter

Fältprovtagare ska upptäcka farliga gaser från förorenade sediment

En man ligger på en liten flotteFoto: Alizee Lehoux

Statens geotekniska institut (SGI) har beviljats 4.9 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att ta fram en specialanpassad fältprovtagare för fiberbankar.

–Projektet handlar om att ta fram en specialanpassad fältprovtagare för provtagning av gaser som avges från fiberbankar, säger projektledaren och huvudsökande för projektet, Paul Frogner-Kockum, SGI.

Fiberbankar består av träfibrer och kemikalier från tidigare pappersmassatillverkning och innehåller organiska föroreningar som PCB, DDT och tungmetaller som tex kvicksilver och bly.

Spridas
–Föroreningar från fiberbankar kan spridas genom ett kontinuerligt läckage genom transport av föroreningar i vattenfasen (t.ex. diffusion och advektion), men även gastransporterad spridning misstänks förekomma, säger Paul Frogner-Kockum. Riskerna kopplade till gasavgång är idag dock svårbedömda, då det bland annat saknas provtagningsutrustning och beprövade metoder för att samla in och sedan analysera den gas som bildas och avges från fiberbankar.

Bristen på mätningar av gastransporterad föroreningsspridning gör det svårt att bedöma risken av de föroreningar som förekommer i fiberbankar. Gasbildningen i fiberbankar kan också riskera att minska effektiviteten hos traditionella saneringsåtgärder på plats.

Målsättning
En övergripande målsättning med projektet är att genom fältprovtagaren kunna bidra med kunskap om hur olika typer av föroreningar transporteras från fiberbankar och sprids. I en förlängning kan det underlätta för ansvariga myndigheter att fatta beslut om vilka objekt som bör prioriteras i ett fortsatt utredningsarbete av fiberbankar.

CoGas projektet  ”Co-emitted pollution transport from fiberbanks  – developing a gas ebullition sampling method for improved risk assessment”,  är ett av sex nya forskningsprojekt som ska stärka kunskapen om risk och spridning av förorenade sediment och farliga ämnen från förorenade sediment. Det bedrivs inom ramen för Naturvårdsverkets forskningsprogram och nya satsning  på förorenade sediment .

Samarbete
Projektet är ett samarbete mellan SGI (Dr. Paul Frogner Kockum; Dr. Ann-Sofie Wernersson), Norges geotekniska institut (NGI, Dr. Espen Eek), Uppsala universitet (UU, Dr. Alizee Lehoux) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU, Dr. Anna-Karin Dahlberg; Dr. Wei Zhu).

Kontakt: Paul Frogner-Kockum,  tel 040-35 67 73


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.