2021-02-17 13:47Nyheter

Erosionsskydden som bidrar till naturvärden

Kokosmattor som strandskyddFoto: SGI/Anette Björlin

Ett förändrat klimat med höjning av havsnivån och ökad nederbörd ökar förutsättningarna för stranderosion längs kuster, sjöar och vattendrag. För att minska effekterna av erosion i ett förändrat klimat kan naturanpassade erosionsskydd användas.

Traditionella erosionsskydd i form av stenskoningar, betonghålblock eller liknande har ofta en negativ effekt på naturen. Ett naturanpassat erosionsskydd är ett skydd som utformas i samklang med den lokala naturen. Syftet är att gynna vissa arter eller livsmiljöer och bibehålla eller förhöja naturvärden. Det kan även bidra till en trevligare miljö för människor att vistas i.

- Vi behöver få till fler naturbaserade lösningar och på så sätt bidra till naturvärdena. Men det finns för få exempel och i många fall saknas kunskap om hur sådana erosionsskydd kan anläggas, säger Anette Björlin på SGI.

SGI har därför samlat exempel på anlagda naturanpassade erosionsskydd i Sverige. Syftet är att inspirera till att skapa naturanpassade lösningar och bidra med idéer hur skydden kan utformas. Katalogen är tänkt att fyllas på med information allt eftersom fler naturanpassade erosionsskydd anläggs och utvärderas.

Naturbaserade lösningar för stranderosion

Naturanpassade erosionsskydd i vattendrag kan se mycket olika ut och bestå av vitt skilda material såsom död ved, rötter, levande träd, buskar och andra växter, ofta i kombination med natursten. Även olika geotextiler eller strukturer tillverkade av exempelvis kokosfibrer kan kombineras med växter och andra material i skyddet. Växligheten bidrar inte bara till att fånga upp sediment och minska erosionen, den skapar också en gynnsam miljö för fiskar och bottenlevande djur i form av skugga, skydd och föda. En stock i strandkanten ger fåglarna möjlighet för att spana efter fisk.

Vid kusten finns det metoder för att kompensera sandförlusten med tillförsel av ny sand, så kallad strandfodring, eller åtgärder för att främja att nya sanddyner byggs upp och stabiliseras, såsom växtplantering och sandstaket. Sanddynsområden utgör en viktig livsmiljö för många djur och växter därav ett stort antal rödlistade arter.

Ta del av inspirerande exempel i katalogen över naturanpassade erosionsskydd.  


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.