2024-05-13 05:51Nyheter

Enkät: Hur använder du riskvärdering i arbetet med förorenade områden?

Jobbar vid datorWebbenkäten tar cirka 5-10 minuter.

SGI utför en enkätundersökning om hur riskvärderingar används i arbetet med förorenade områden. Riskvärdering är en process där olika åtgärdsalternativ jämförs och där positiva och negativa effekter lyfts fram. Syftet är att underlätta valet av åtgärd.

Vi genomför enkäten för att vi vill veta mer om hur olika branschaktörer ser på arbetet med riskvärdering när ett förorenat område ska åtgärdas, och så vill vi samla in synpunkter på SGI:s vägledning om riskvärdering. Resultaten kommer att användas för vårt vidare arbete med vägledning om riskvärdering. Enkäten vänder sig till alla som på olika sätt arbetar med förorenade områden, till exempel inom tillsyn eller som konsulter, entreprenörer eller beställare.

Enkäten innehåller frågor med svarsalternativ samt möjlighet att skriva egna kommentarer. Vi vill gärna att du skriver egna kommentarer eftersom de är särskilt värdefulla för utvärderingen och vårt fortsatta arbete. Enkäten tar 5-10 minuter att besvara. Sista svarsdag är 15 juni.

Länk till enkäten

SGI:s enkät om riskvärdering 2024

Tack för att du tar dig tid att svara! Tipsa gärna dina kollegor om att göra detsamma.


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.