2022-11-09 12:35Nyheter

Behandling som kan göra jord mindre giftig får fyra miljoner kronor

Biokol kan vara en lösning vid mindre saneringar. Biokol kan stärka den befintliga jordens möjligheter att grönska. Här är ett fältförsök i Helsingborg. Foto: Anja EnellBiokol kan vara en lösning vid mindre saneringar. Biokol kan stärka den befintliga jordens möjligheter att grönska. Här är ett fältförsök i Helsingborg. Foto: Anja Enell

Forskare vid Statens geotekniska institut ska titta vidare på hur biokol kan användas för att förbättra kvaliteten på förorenad jord och minska spridningen av miljögifter. Nu får projektet fyra miljoner kronor av RE:Source.

Målet med forskningsprojektet Balance är att göra det möjligt att i stor skala använda biokol för att behandla förorenad jord. Projektet, som kommer att pågå i tre år, ska utveckla metoder för miljö- och hälsoriskbedömning av biokolsbehandlad jord.

– Forskningen ger oss underlag för en mer hållbar användning av jord- och avfallsresurser och är ett steg mot en mer cirkulär ekonomi, säger Anja Enell vid Statens geotekniska institut (SGI), som leder forskningsprojektet.

Projektet, som bedrivs i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, Örebro universitet, Helsingborg stad och Nordvästra Skånes renhållnings AB, är en uppföljning av tidigare forskning som dessa parter bedrivit kring biokol.

I årets ansökningsomgång till RE:Source kom 150 ansökningar in. Balance, som drog igång efter sommaren, är ett av 34 projekt som får stöd.

RE:Source är Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram. Utlysningen riktar sig till projekt som vill utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som bidrar till hållbar resursanvändning och cirkulär ekonomi.Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya