2022-02-03 12:34Nyheter

Användarstöd vid bedömning av kust- och erosionsförhållanden

DescriptionDescription

För att säkerställa att mark används på ett lämpligt sätt behövs kunskap om erosionsförhållanden. SGI har bistått Sveriges geologiska undersökning, SGU, i att ta fram ett användarstöd för bedömning av kust- och erosionsförhållanden. Filmade presentationer visar vilken geologisk information och kunskap som finns tillgänglig i rapporter, kartor och kartverktyg, och hur den kan användas.

Presentationerna ger en bättre förståelse för kust- och erosionsförhållanden och tar upp information om geologi, strandtyp, strand- och bottenmaterial, sedimentdynamik och sedimenttransport, vågexponering, åtgärder samt försörjning av geologiskt material till eventuella översvämnings- och erosionsskydd med mera.

Bakgrunden till användarstödet är att det finns en stor efterfrågan på information som rör hållbar kustzonsförvaltning och fysisk planering, både för dagens situation och inför högre havsnivåer i framtiden orsakade av klimatförändringar.

Undersökningar av kuststräckan från Varberg till Pukavik i västra Blekinge, visar att cirka 45 procent av kusten riskerar en ökad erosion vid högre havsnivåer.

Arbetet är en del av Regional kustsamverkan i Skåne/Halland.

Läs mer om Regional kustsamverkan.

Ta del av presentationerna.


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.