2023-03-02 07:40Nyheter

Älvens botten berättar om risken för skred

VattenytaUndersökningar görs under vattenytan för att hitta områden där risken för jordskred är stor. Foto: Philip Liljenberg, Johnérs

För att undersöka risken för jordskred längs Göta älv tas en rad prover i marken. Men även älvens botten kan avslöja skredrisk. Att borra ner till 50 meters djup för att kunna ta prover från botten är dock ingen lätt sak.

Statens geotekniska institut, SGI, leder arbetet med skredsäkring längs med den Flotte och bogserbåtnio mil långa Göta älv. Under två månader har en flotte kunnat skymtas på vattnet i närheten av Göta älvs farled och längs älvkanten. Undersökningar under vattenytan har gjorts som ett led i att hitta de områden längs Göta älv där risken för jordskred är stor.

Men att ta prover från land respektive vatten skiljer sig åt en del.

– Att det gungar försvårar. Om flotten rör sig för mycket när vi tar upp de känsliga proverna från botten, så förstörs de. Därför måste vi se upp för svallvågor och tung trafik på älven, säger Elin Tunander, geotekniker på Statens geotekniska institut. Hon är uppdragsledare för ett av de många projekt där SGI bedömer stabiliteten längs Göta älv.

Flotten har bogserats från område till område med hjälp av en motorbåt. När den hamnat på rätt plats fälls fyra stora stödben ned som håller flotten stabil. Med hjälp av en borrbandvagn kan man sedan borra sig ned så djupt som till 50 meter.Elin Tunander, geotekniker på SGI

– Det vi är intresserade av att ta reda på är hur djupt lerlagret är samt vad leran har för egenskaper. Det ger tillsammans svar på hur stabilitetsförhållandena ser ut, säger Elin Tunander, vars jobb är att bland annat bedöma vilket djup lerproverna ska tas ifrån.


Tidigare har en rad undersökningar gjorts på land i samma område. Men undersökningar av det som finns även under vattenytan är viktigt för att få en heltäckande bild av området.

När de 60 proverna som tagits upp har skickats till labbet kommer man att få ledtrådar om hur stabiliteten är.

– I slutändan är målet att minska risken för jordskred, så att exempelvis markägare och företag som finns i området inte ska drabbas, säger Elin Tunander. 

Fakta om skredsäkring längs Göta älv:
Längs Göta älv är det hög risk för ras och skred, vilket kan påverka både samhället och den enskilda människan. Riskerna ökar dessutom i ett förändrat klimat. Regeringen har gett Statens geotekniska institut uppgiften att minska risken för ras och skred längs älven. Detta arbete görs tillsammans med Delegationen för Göta älv. Där ingår berörda kommuner, organisationer och andra myndigheter.Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya