2023-04-19 06:40Nyheter

7,9 miljoner till forskning om skogsbränders påverkan på skredrisken

Brant slänt

SGI har beviljats 7,9 miljoner från MSB för ett forskningsprojekt som handlar om klimatförändringens och skogsbränders påverkan på risken för ras och skred i brant terräng. Forskningsprojektet kommer att bedrivas i samarbete med Skogsstyrelsen fram till år 2027.

Syftet med projektet är att förebygga att jordrörelser i branta slänter påverkar människors säkerhet, bebyggelse, infrastruktur eller möjlighet att bedriva skogsbruk och andra samhällsviktiga funktioner.  

Projektet ska ta fram verktyg som myndigheter, den geotekniska branschen, skogsbranschen och räddningstjänsten kan använda för att bestämma förutsättningarna för och mildra effekterna av jordrörelser i branta slänter. Det kan exempelvis vara verktyg för undersökningsmetoder av jordlagrens egenskaper, vägledningar, kartskikt, utbildningar och webbverktyg.

– Vi hoppas kunna bidra till en god beredskap för att hantera och förebygga att multipla naturolyckor sker. Det bidrar till säkrare, effektivare och mer hållbara byggda miljöer för nuvarande och framtida generationer i ett förändrat klimat, säger Bo Vesterberg, forskare på SGI.Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.